Strona główna » Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym digitalownia.pl prowadzony jest przez Spółkę Workshop Kraków Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością mieszczącą się pod adresem ul. Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków), NIP: 6762554527, REGON: 381292935, adres poczty elektronicznej kontakt@digitalownia.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z  Użytkownikiem Serwisu.
 4. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (23% VAT).

§2 Rejestracja w Serwisie

 1. Aby dokonać zakupu musisz dokonać rejestracji.
 2. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: adresu poczty elektronicznej e-mail.
 3. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik zabezpiecza dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

§3 Zasady składania i realizacji zamówień w Serwisie

 1. Sklep oferuje sprzedaż kursów online w postaci filmów wideo, miejsca w grupie na kursach stacjonarnych oraz kursu indywidualnego online.
 2. Sprzedaż następuje na podstawie zamówienia składanego przez Użytkownika.
 3. Zamówienia może dokonać wyłącznie zalogowany użytkownik po wcześniejszej rejestracji.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. Potwierdzenie szczegółów zakupu
  2. Dokonanie płatności
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem zawierającym informacje potwierdzające treść złożonego zamówienia.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§4 Płatności

 1.  Użytkownik dokonuje płatności za pomocą serwisu Przelewy24.pl.
 1. Aby uzyskać fakturę Vat za zamówienie należy zgłosić to niezwłocznie po dokonaniu zakupu na stronie.

§5 Warunki udostępnienia kursów/artykułów

 1. Otrzymanie przez Sklep od przelewy24.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika powoduje automatyczne udostępnienie kursu/artykułu kupionego przez Użytkownika.
 2. Udostępnienie kursów/artykułów następuje poprzez udostępnienie Użytkownikowi kursu/artykułu możliwości oglądania online bezpośrednio na serwisie. Od chwili udostępnienia kursu/artykułu może zostać odtworzona przez Użytkownika bez limitu czasowego, przy czym odtworzenie kursu/artykułów wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego konkretnego kursu/artykułu – na zasadach określonych poniżej.
 3. Sprzedaż kursu/artykuły umożliwia korzystanie z kursu/artykułu wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie kursu/produktu wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W odniesieniu do kursu/artykuły, których odtwarzanie Użytkownik rozpoczął przed upływem czternastu dni od zawarcia Umowy ze Sklepem, wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm) [„Ustawa”]
 2. W przypadkach innych niż określone w ust 1 powyżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Sklepu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje wyłącznie konsumentom.
 3. W razie odstąpienia od umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni, Użytkownikowi zwrócona zostanie uiszczona cena. Zwrot nastąpi poprzez system płatności, z którego Użytkownik realizował zamówienie.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 10 ust 3 Ustawy określonej w ust 1 powyżej, tj. w zakresie:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów)
  2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

§7 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek kursów/produktów).
 2. Reklamacje powinny być składane przez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@digitalownia.pl
 3. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z udostępnieniem Użytkownikowi nowego kursu/artykułu  bądź usunięcia wady w kursie/artykule, koszty z tego wynikające ponosi Sklep.

§8 Ochrona prywatności

 1. Rejestrując się w Serwisie i składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Usunięcie, zawieszenie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z utrzymywania Konta w Serwisie zgłaszając chęć usunięcia konta przez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@digitalownia.pl.
 2. W razie rezygnacji z utrzymywania Konta w Serwisie, Spółka usuwa Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na Koncie, w szczególności Użytkownik traci możliwość dalszego pobierania zakupionych kursów/artykułów.
 3. Sklep może zawiesić Konto Użytkownika, a po upływie 30 dni od zawieszenia usunąć je,  jeżeli:
  1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik wykorzystuje Konto w celach niezgodnych z prawem, w szczególności, że Użytkownik złamał postanowienia Regulaminu określone w § 11 ust. 2, 3, 4 poniżej.
  2. Użytkownik dopuszcza się z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób trzecich – w tym m in. narusza warunki licencji producentów gier.
 4. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 3 powyżej, przed usunięciem Konta Użytkownika, Spółka prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o zawieszeniu Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik może sprzeciwić się zawieszeniu Konta Użytkownika składając reklamację,  w terminie 16 dni od dnia przesłania przez Sklep informacji o zawieszeniu Konta Użytkownika, podając jednocześnie uzasadnienie, dlaczego według niego nie zachodzą przesłanki do zawieszenia Konta Użytkownika.
 6. Sklep rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 5 w terminie 14 dni.
 7. W przypadku brak pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Konto zostanie usunięte.
 8. Konto Użytkownika może zostać usunięte bądź zawieszone w każdym czasie, jeżeli na Sklep zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, w tym organów ścigania, wydanych zgodnie z przepisami prawa.

§11 Zastrzeżenia

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Skepu nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność strony lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z serwisu przez innych Użytkowników.
 3. Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu uzyskanie kursów/artykułów, materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, w tym urządzeń technicznych, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione przez Spółkę.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:
  1. znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym innych Użytkowników Serwisu lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności i wizerunku).
  2. rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o charakterze obraźliwym, szkalującym, jakie mogłyby stać się powodem dyskryminacji lub podżegać do nienawiści, nakłaniać do przemocy wobec jednej osoby lub grupy osób z powodu przynależności rasowej, wyznawanej religii lub narodowości, lub informacji, które, ze względu na propagowanie takich przestępstw, mogłyby być krzywdzące dla ofiar przestępstw wobec ludzkości.
  3. Ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Serwisu.
  4. publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w tym odnośników do innych stron internetowych)  bez zezwolenia Spółki. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej zgody będą usuwane przez Spółkę.

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Workshop Kraków Sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 6762554527, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków, adres e-mail: kontakt@digitalownia.pl, w dalszej części zwany jako „Administrator”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kontakt@digitalownia.pl

O jakie dane mogę zostać poproszony i do czego będą one wykorzystywane?

Rejestracja w serwisie www.digitalownia.pl – Do założenia konta wymagamy jedynie od Ciebie adresu e-mail. Adres musi zostać potwierdzony poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który otrzymasz kilka sekund po podaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku “Zarejestruj”. W każdej chwili możesz skasować swoje konto. Wystarczy, że poinformujesz nas o tym drogą mailową na adres – kontakt@digitalownia.pl

Składanie zamówienia – Do realizacji zamówienia będziemy potrzebować od Ciebie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W wypadku złożenia zamówienia na firmę będziemy potrzebować dodatkowo takich danych jak numer NIP, adres działalności oraz nazwa firmy. Są nam one potrzebne do odpowiedniego zaksięgowania transakcji i wystawienia faktury. Faktura wystawia się automatycznie i po każdym zamówieniu można ją pobrać z panelu klienta po przejściu do zakładki – Historia zamówień.

Płatność za złożone zamówienie można opłacać poprze zserwis Doypay. Wszystkie dane podane po przejściu na stronę pośrednika płatności są rejestrowane wyłącznie przez te serwisy. Nie są w żaden sposób udostępniane serwisowi www.digitalownia.pl

Newsletter – aby móc zapisać się do newslettera wymagamy jedynie adresu e-mail. W newsletterze będziemy informować Cię o nowościach na stronie oraz o promocjach. Do rozsyłania newslettera wykorzystujemy serwis Mailchimp.com. Spełnia on wszystkie wymogi jakie nakłada RODO. Aby wypisać się z newslettera wystarczy w jednej z wiadomości, którą od nas otrzymasz wybrać w stopce wiadomości e-mail „anuluj subskrypcję”. 

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jakie dane pobierane są automatycznie po wejściu na serwis www.digitalownia.pl?

Serwis www.digitalownia.pl wykorzystuje technologię „cookies” oraz korzysta z zewnętrznych narzędzi do analityki, marketing i komunikacji. W momencie gdy nas odwiedzasz zbierane są anonimowe dane na temat Twoich odwiedzin. Są to np. kraj, rodzaj systemu operacyjnego, czas przebywania na stronie. Są one wykorzystywane przez:

– Serwis www.digitalownia.pl do zapamiętywania: loginu, hasła oraz stanu koszyka

– Google Analytics do celów statystycznych takich jak: sprawdzanie liczby odwiedzin, czas przebywania na stronie, źródło wejścia na stronę oraz innych parametrów pozwalających dokładniej określić sposób korzystania z serwisu www.digitalownia.pl

– Google AdWords do celów reklamowych takich jak np. wyświetlanie reklam remarketingowych oraz innych informacji o ofercie serwisu www.digitalownia.pl

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Sposób ochrony danych osobowych

– Certyfikat SSL – Dzięki certyfikatowi dane, które podajesz na naszej witrynie takie jak hasła, loginy lub numery kart kredytowych są szyfrowane i nie trafią w niepowołane ręce.

  – W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • przesyłając wniosek na adres: Workshop Kraków Sp. z o.o., ul. Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków.
 • przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kontakt@digitalownia.pl. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili możesz cofnąć zgody wyrażone na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz zrobić to poprzez skasowanie swojego konta oraz wypisanie z newslettera.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.